Algemene Voorwaarden van JP Trading&gineering

gevestigd te Doetinchem Havenstraat 59 Doetinchem. Ingeschreven in het Handelregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56777108.

1.         Algemeen

1.1.    In deze algemene (ver)koopvoorwaarden wordt onder de Afnemer ook verstaan de (aspirant) koper (consument, dealer, grossier, fabrikant) alsmede de eventuele handelsagent ten behoeve van internationale verkoop, hierna te noemen “Afnemer” en onder JP Trading&gineering  de (aspirant) verkoper, hierna te noemen “JPT&”.

1.2.    Deze algemene (ver)koopvoorwaarden sluiten de eventuele voorwaarden van de Afnemer uit. Deze algemene (ver)koopvoorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van de overeenkomst voorafgaan.

1.3.    Afwijkingen van, of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de directie van JPT& schriftelijk zijn bevestigd.

1.4.    Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle toekomstige offertes.

 
2.         Onderwerp van de overeenkomst

2.1.    De Koop- en verkoopovereenkomsten tussen JPT& en Afnemer hebben betrekking op alle overeenkomsten ter zake de verkoop van producten en levering van diensten.

3           Prijzen

3.1.    Voor producten gelden de inkoopprijzen voor de Afnemer weergegeven in de door JPT& vastgestelde prijsopgaven.

3.2.    Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele bijkomende kosten of er wordt vermeld inclusief btw.

3.3.    Indien na het sluiten van een overeenkomst de door JPT& te betalen inkoopprijzen mochten worden verhoogd, wordt de met de Afnemer overeengekomen prijs evenredig verhoogd.

4          Uitvoering van opdrachten en levertijden

4.1.    Orders zullen door de Afnemer worden geplaatst door middel van door JPT& aanvaarde wijze van bestellen en zijn voor de Afnemer bindend zodra de order JPT& bereikt.

4.2.    Bij de uitvoering van de opdrachten is bepalend de administratie van JPT& of schriftelijke opdracht/order geplaatst door de Afnemer.
Alle ter enige tijd door JPT& aangegeven afleveringstermijnen of – data, zijn slechts richtdata en binden JPT& derhalve niet.

4.3.    Storingen bij JPT& ten gevolge van brand, ongevallen, stakingen, uitsluitingen, maatregelen van overheidswegen, ziekte en niet- levering van producten of benodigde materialen door derden, alsmede andere omstandigheden die de normale bedrijfsgang verstoren, schorten de leveringsverplichtingen op zonder enige verplichting tot vergoeding van kosten, schade of interesten.

4.4.    Indien de uitvoering van de overeenkomst vertraging mocht ondervinden door omstandigheden aan de zijde van de Afnemer, is de Afnemer niettemin verplicht tot betaling binnen de overeengekomen termijn.

4.5.    De bestelde producten worden door JPT& afgeleverd “af fabriek”. Eventuele vervoerskosten welke JPT& maakt met betrekking tot producten worden vastgesteld aan de hand van de werkelijke kosten, en worden doorberekend aan de Afnemer. Uitzondering hierop worden vermeld in de offerte.

5           Aansprakelijkheid

5.1.    Eventuele aansprakelijkheid aan de zijde van JPT&, voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een overeenkomst, is uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag zoals dat uit de overeenkomst voortvloeit en aan de Afnemer ter zake van die overeenkomst in rekening is gebracht, c.q. kan worden gebracht. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hier geen regels van dwingend recht tegen verzetten, uitdrukkelijk uitgesloten.

6          Ontbinding overeenkomst

6.1.    Indien de Afnemer met betaling of enige andere verplichting uit een overeenkomst in gebreke blijft, is JPT&, onverminderd een eventuele verplichting van de Afnemer tot schadevergoeding, gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, zulks onverminderd het recht op schadevergoeding.
7          Intellectuele eigendomsrechten

7.1.    Alle rechten van intellectuele eigendom van de door JPT& aan Afnemer geleverde producten, rusten bij JPT&.

7.2.    Afnemer zal zich ervan onthouden te ontwikkelen en/of te verkopen dezelfde producten als door JPT& op de markt gebracht. Bij overtreding van het bepaalde in dit lid, zal Afnemer aan JPT& een boete zijn verschuldigd ter hoogte van € 500,-- per overtreding, onverminderd het recht van JPT& op volledige schadevergoeding.

7.3.    Afnemer zal na kennisneming van een inbreuk door een leverancier op de intellectuele eigendomsrechten van JPT&, dit binnen 24 uur dienen melden aan JPT&.

7.4.    Afnemer zal geen producten afnemen van een leverancier die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van JPT&. Bij overtreding van het bepaalde in dit lid zal Afnemer aan JPT& een boete zijn verschuldigd ter hoogte van € 5.000,-- per overtreding, onverminderd het recht van JPT& op volledige schadevergoeding.

8         Reclames

8.1.   Reclames dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen nadat de Afnemer de betrokken Producten van JPT& heeft ontvangen. In dat kader dient Afnemer de producten bij ontvangst terstond te inspecteren. Nadat voornoemde termijn is verstreken worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd. Indien de producten binnen deze periode zijn gebruikt is reclame niet meer mogelijk. JPT& dient vooraf toestemming te geven aan Afnemer om Afnemer aan JPT& producten te (doen) retourneren. Bij gebreke van bedoelde toestemming zal JPT& geretourneerde producten niet accepteren.

8.2.   De Afnemer zal generlei aanspraken meer kunnen doen gelden, nadat het geleverde geheel of gedeeltelijk in gebruik is genomen, be- of verwerkt, aan derden is doorgeleverd of in gebruik gegeven, dan wel anderszins kennelijk is geaccepteerd.

8.3.   Niet goedgekeurde producten, welke door JPT& zijn geleverd, dienen, tenzij anders is overeengekomen, op kosten van de Afnemer in de oorspronkelijke verpakking terstond aan JPT&, te worden geretourneerd. Ter zake deze retournering dient de Afnemer vooraf de toestemming hiervoor van JPT& te verkrijgen.

8.4.   Bij gegrond bevinding van de klacht zal, indien redelijkerwijs mogelijk, herstel dan wel vervanging plaatsvinden. Indien en voor zover herstel of vervanging niet mogelijk is, wordt de overeenkomst slechts ten aanzien van deze geretourneerde producten geacht te zijn ontbonden. Ter zake van klachten over gebreken als in dit artikel bedoeld, is JPT& nimmer tot schadevergoeding gehouden.

8.5.   Reclames welke betrekking hebben op facturen moeten schriftelijk worden ingediend, binnen vijf dagen nadat de betreffende facturen door JPT& zijn verzonden. Na afloop van deze termijn worden facturen geacht te zijn goedgekeurd door Afnemer.  

9        Aansprakelijkheid

9.1   De Afnemer is verplicht bij ontvangst terstond de door JPT& geleverde producten te inspecteren op deugdelijkheid conform artikel 9.1 van deze voorwaarden. Voorts dient Afnemer zorg te dragen voor het op deugdelijke wijze monteren van de producten en deze derhalve op deugdelijke wijze gebruiksklaar te maken ten behoeve van de consument. Tegelijk met het ter beschikking stellen aan de consument van het product/ de producten rust op Afnemer de verplichting aan de consument een deugdelijke gebruiksaanwijzing, welke betrekking heeft op het product, te overhandigen.

9.2   Ter zake levering aan Afnemer die de producten internationaal verkoopt, alvorens tot het monteren en gebruiksklaar maken wordt overgegaan, geldt de verplichting om naast het zorg dragen voor deugdelijke inspectie van de producten, de overige verplichtingen uit artikel 10 van deze voorwaarden, onverkort, middels een kettingbeding, over te dragen aan haar Afnemer.

9.3   Iedere opvolgende Afnemer heeft overeenkomstig de strekking van dit kettingbeding als hier bedoeld, de verplichting om de verplichtingen uit artikel 10 aan haar Afnemer, niet zijnde de consument, over te dragen. Afnemer buiten Nederland die aldaar rechtstreeks aan consumenten levert heeft aldus de verplichting uitvoering te geven aan alle verplichtingen zoals deze zijn vastgelegd in artikel 8 van de onderhavige voorwaarden.  Bij gebreke van voldoening aan enige verplichting als genoemd in artikel 8, en, ingeval Afnemer internationaal verkoopt, artikel 11, is JPT& nimmer aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit het niet naleven van de verplichtingen uit artikel 10 en/of 11 van deze voorwaarden.

9.4   Afnemer heeft de verplichting om middels een kettingbeding met haar Afnemer, niet zijnde consument, overeen te komen dat ingeval op enig moment enig geschil ontstaat dat direct dan wel indirect voortvloeit uit de levering van de producten als bedoeld in de onderhavige voorwaarden, wordt beheerst door Nederlands recht alsmede dat de rechtbank te Utrecht ter zake bij uitsluiting bevoegd is kennis te nemen van enig geschil. Gezien de strekking van een kettingbeding is iedere opvolgende Afnemer verplicht om de verplichting uit deze bepaling over te dragen aan haar opvolgend Afnemer, niet zijnde een consument.

9.5   Bij gebreke van voldoening aan enige verplichting door Afnemer uit artikel 10 van deze voorwaarden is JPT& nimmer aansprakelijk voor de schade welke door het niet naleven van deze verplichting op welke wijze dan ook ontstaat.

10.     Garantie

10.1   Ten aanzien van de door JPT& aan Afnemer geleverde producten, gelden uitsluitend de door JPT& gestelde garantievoorwaarden aan Afnemer. De Afnemer zal de klant bij verkoop van producten inlichten over de van toepassing zijnde garantie en de klant het garantiebewijs overhandigen.

 

11.     Eigendomsvoorbehoud

11.1   Alle door JPT& geleverde zaken blijven haar eigendom, zolang de Afnemer niet volledig

onvoorwaardelijk en onherroepelijk heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van producten en/of in verband daarmee het verrichten van werkzaamheden, met inbegrip van hetgeen de Afnemer in verband met het tekort schieten in de nakoming van dergelijke overeenkomsten verschuldigd mocht worden.

11.2   Levering aan derden door Afnemer geschiedt slechts met voorafgaande schriftelijke

toestemming door JPT& in geval het te leveren product door Afnemer nog niet aan JPT& is betaald.

11.3   Zolang het eigendom van de producten niet is overgegaan op de Afnemer, mag deze de

producten niet verwerken, verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen. Ingeval Afnemer in strijd met deze bepaling handelt is zij aansprakelijk voor de schade welke JPT& tengevolge hiervan lijdt.

 

12.     Betaling van facturen van JPT&

12.1   Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op bankrekeningnummer NL80INGB0006560533

12.2   Bij te late betaling, dit is na 30 dagen wordt Afnemer rente verschuldigd gelijk aan 1,5% voor iedere maand of gedeelte daarvan, waarmee de betalingsdatum wordt overschreden. Tevens zal zodra er een renterekening moet worden opgemaakt een administratie fee van 30 euro in rekening worden gebracht.

12.3   Afnemer komt geen beroep op verrekening toe.

12.4   JPT& houdt zich het recht voor om aflevering van bestelde producten slechts te verrichten tegen contante betaling. JPT& zal van dit recht gebruik maken zodra, naar haar inzicht, de financiële omstandigheden bij de Afnemer daartoe aanleiding geven.

12.5   Alle kosten die JPT& genoodzaakt is te maken voor het incasseren van door de Afnemer aan hem verschuldigde bedragen zijn voor rekening van de Afnemer. Deze worden geacht ten minste overeen te komen met 15% van het betrokken factuurbedrag.  

 

13.     Wijziging voorwaarden

14.1   Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door JPT& worden gewijzigd. De gewijzigde  voorwaarden zullen gelden voor alle na het tijdstip van in werking treden daarvan tot stand te komen koopovereenkomsten.

 

14.     Overige bepalingen

14.1   Indien de rechtsvorm van de Afnemer wordt gewijzigd of indien ten aanzien van de leden, bestuurders, naam- of verleende volmachten wijzigingen zullen optreden, is de Afnemer verplicht JPT& hiervan onverwijld schriftelijke mededeling te doen en JPT& zo spoedig mogelijk een nieuw uittreksel uit het handelregister te doen toekomen.

14.2   De Afnemer kan zijn rechtsverhouding tot JPT& slechts aan een derde overdragen of in een andere rechtsvorm voortzetten indien daarvoor door JPT& schriftelijke toestemming is verleend, bij gebreke waarvan bedoelde overdracht of voortzetting niet aan JPT& kan worden tegengeworpen en de Afnemer volledig aansprakelijk blijft uit hoofde van de bestaande contractuele relatie.

 

15.     Bevoegde rechter

15.1   Alle geschillen voortvloeiende uit en direct dan wel indirect verband houdende met een aanbieding door JPT& c.q. een overeenkomst tussen JPT& en Afnemer, zullen bij uitsluiting aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht.

 

16.     Toepasselijk recht

16.1   Op de rechtsverhouding tussen partijen, alsmede op ieder hieruit direct dan wel indirect voortvloeiend geschil, is Nederlands recht van toepassing.