PRIVACYVERKLARING

JP Trading&gineering afgekort JPTE gevestigd aan de Havenstraat 59, 7005AG Doetinchem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 
JP Trading&gineering
Havenstraat 59
7005AG Doetinchem
tel: 06-36112114
[email protected]
www.JPtradingengineeriing.nl en www.JPTESHOP.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft  vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe JPTE met uw persoonsgegevens omgaat.

 JPTE  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of producten, deze persoonsgegevens zijn door uzelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Naam bedrijf of persoon- Contactpersoon - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres(sen) - Registratieformulier op onze website - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld gegevens over uw activiteiten op  onze  website, in correspondentie en telefonisch - Bankrekeningnummer - Eventueel een BTW nummer - Eventueel een KvK nummer

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

JPTE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling
 • Om goederen en diensten aan u te kunnen leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren cq. aftersales & service te kunnen verlenen.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • A.W. gegevens
 • Telefoonnummer van het bedrijf en/of (persoonlijke) mobiele telefoonnummer
 • Emailadres (zakelijk of privé)
 • Gebruikersnaam en wachtwoord (niet door ons zelf in te zien)

Geautomatiseerde besluitvorming
JPTE neemt geen besluiten, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JPTE ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
JPTE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Ons doel is een langdurige relatie te onderhouden met onze klanten. Wij bewaren derhalve uw gegevens totdat u aangeeft dat wij deze moeten verwijderen. Gegevens voor Belastingaangifte ICP etc worden bewaard zolang dit wettelijk verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden
JPTE deelt uw persoonsgegevens alleen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij verstrekken uw bedrijfsgegevens (NAW gegevens, ordernummer, artikelnummer) aan leveranciers die rechtstreeks uw producten bij u leveren uit naam van JPTE. Met bedrijven en personen die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

JPTE. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JPTE. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Heeft u in het verleden producten bij ons gekocht, maar is er bij ons geen emailadres bekend, dan geldt dat u ons actief kunt benaderen om na te gaan of en hoe u in ons systeem staat opgenomen. U kunt ook aangeven dat u niet meer wilt dat JPTE deze gegevens van u bewaard.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar  [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

JPTE  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gebruik besloten gedeelte webshop

Als u klant bent of wilt worden van JPTE  dan maakt u een gebruikersnaam en wachtwoord aan in de webshop. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u JPTE hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Verklaring betreffende webshop JPTEshop:

JPTE Shop / JPTrading&ngineering respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. JPTrading&gineering zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

JPTrading&ngineering gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

- Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

- Om het winkelen bij JPTrading&ngineering zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

- Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
Let op: een klant die aangemeld staat als dealer zal altijd de informatie mails blijven ontvangen. uitschrijven voor nieuwsbrieven betekend dan ook uitschrijven als dealer.

- Als u bij JPTrading&ngineering een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

- Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

- Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

JPTrading&ngineering verkoopt uw gegevens niet
JPTrading&gineering zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. JPTrading&gineering gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij JPTE shop geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van JPTrading&ngineering, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
JPTE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. JPTE gebruikt beveiligde servers in Nederland om uw persoonsgegevens op te slaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op ofwel telefonisch 06-36112114 ofwel per mail [email protected]

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wij zullen u per e-mail op de hoogte stellen wanneer wij dit privacy statement aanpassen en per welke datum deze aanpassing(en) van kracht zijn. Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum gaat u akkoord met de laatste versie van ons privacy statement. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 2-7-2018